Website Trường Mầm Non Họa Mi

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GDMN NĂM HỌC 2019-2020 27-9-2019 Hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020 của PGD Cư Jút Tải về
2 công văn hướng dẫn kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 10-09-2019 Hướng dẫn kiểm tra nội bộ 2019-2020 Tải về
3 THÔNG TƯ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CBQL CƠ SỞ GDMN 26-8-2019 Thông tư số 11/2019 BDTX CBQLMN Tải về
4 THÔNG TƯ BDTX GIÁO VIÊN MN 26-8-2019 Thông tư số 12/2019 BDTX GVMN Tải về
5 CHUYỂN ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 21-8-2019 Công văn số 153/PNV-CCVC Tải về
6 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020 07-8-2019 Hướng dẫn số 132/HD-PGDĐT huyện Cư Jút Tải về
7 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THU CHI NĂM 2019 -2020 26-4-2019 Công văn số 1131/UBND-VP Tải về
8 KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019 NGHÀNH GD VÀ ĐT TỈNH ĐẮK NÔNG 15-02-2019 Kế hoạch số 236/KH-SGDĐT Tải về
9 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
10 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
11 Công văn V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non ngày 26 tháng 8 năm 2021 Tải về
12 V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 tháng 9 năm 2021 Tải về
13 KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT HUYEETS-8-2019 Kế hoạch số 120/KH-UBND Huyện Cư Jút Tải về