Hoạt động nhà trường

Thực hiện các chuyên đề giáo dục trường Họa Mi

Thực hiện các chuyên đề giáo dục trường Họa Mi

16/01/2019

Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình giáo dục theo quy định, nhiều năm qua, ngành giáo dục còn tổ chức thực hiện có hiệu quả các chuyên [...]

Xem thêm